سامانه فراگیر آموزش
 • 1/13
  ارزیابی ماشینهای برداشت 1399/12/24
 • 2/13
  ارزیابی گلخانه 1399/12/14
 • 3/13
  دستورالعمل 1399/12/02
 • 4/13
  دستورالعمل نیازسنجی سال 1400
 • 5/13
  دوره تخلیه تلفنی و حفاظت گفتار
 • 6/13
  تکمیل اطلاعات فردی وسازمانی 1399/07/27
 • 7/13
  تمدید زمان آزمون الکترونیکی
 • 8/13
  تمدید زمان آزمون کووید 19
 • 9/13
  ثبت سوابق آموزشی 1399/04/15
 • 10/13
  ارزیابی دوره 1398/12/06
 • 11/13
  ارزیابی مطلوبیت دوره 1398/12/29
 • 12/13
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 13/13
  اعلام زمان شروع درخواست ادامه تحصیل از طریق سامانه فراگیر

اطلاعیه آموزشی

قابل توجه همکاران سازمان جهاد کشاورزی استان و مرکز تحقیقات آموزش کشاورز و منابع طبیعی لرستان

شایسته نسبت به ارزیابی دوره آموزش   "آشنایی با نحوه کارکرد و تنظیم ماشینهای برداشت  در سامانه فراگیر آموزش اقدام نمایند. در صورت عدم ارزیابی دوره برای فراگیران گواهی آموزشی صادر نمیگردد.

اداره آموزش کارکنان لرستان

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )