سامانه فراگیر آموزش
 • 1/28
  ارزیابی دوره عاشورا 1400/07/20
 • 2/28
  صدور گواهینامه آموزش ضمن خدمت 1400/07/18
 • 3/28
  آزمون دوره های غیر حضوری 1400/07/18
 • 4/28
  آزمون دوره های غیر حضوری 1400/07/14
 • 5/28
  برگزاری آزمون دوره عبرتهای عاشورا
 • 6/28
  فعال کردن تیک فراگیران
 • 7/28
  ارزیابی دوره آبخیزداری 1400/07/03
 • 8/28
  آشنایی با مدیریت سبز در محیط کار
 • 9/28
  اطلاعیه
 • 10/28
  برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدیریت سبز در محیط ک 1400/06/17
 • 11/28
  کد جدید دوره "مدیریت دانش سازمانی"
 • 12/28
  بارگذاری دوره "آشنایی با مدیریت سبز در محیط کار"
 • 13/28
  برگزاری دوره های آموزشی
 • 14/28
  کنسل شدن دوره های آموزشی مورخ 1400/4/29
 • 15/28
  تمدید آزمون |فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
 • 16/28
  برگزاری دوره های آموزشی
 • 17/28
  دوره فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
 • 18/28
  برگزاری دوره انعطاف پذیری و انطباق پذیری
 • 19/28
  برگزاری مجدد آزمون دوره مدیران میانی و پایه
 • 20/28
  فراموشی رمز 1400/02/29
 • 21/28
  تمدید زمان آزمون الکترونیکی
 • 22/28
  تمدید زمان آزمون کووید 19
 • 23/28
  ثبت سوابق آموزشی 1399/04/15
 • 24/28
  ارزیابی دوره 1398/12/06
 • 25/28
  ارزیابی مطلوبیت دوره 1398/12/29
 • 26/28
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 27/28
  اعلام زمان شروع درخواست ادامه تحصیل از طریق سامانه فراگیر
 • 28/28
  تکمیل اطلاعات فردی

قابل توجه همکاران سازمان جهاد کشاورزی استان ؛ ادارات تابعه و مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

شایسته است نسبت به ارزیابی دوره آموزش " عبرتهای عاشورا"

" آشنایی با مدیریت سبز در محیط کار"در سامانه فراگیر آموزش اقدام نمایند. در صورت عدم ارزیابی دوره برای فراگیران گواهی آموزشی صادر نمیگردد.

 اداره آموزش کارکنان لرستان

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )