سامانه فراگیر آموزش
 • 1/14
  ارزیابی دوره پرورش گاوشیری 1400/03/23
 • 2/14
  آشنایی با مبانی بیو تروریسم 1400/03/17
 • 3/14
  برگزاری دوره آشنایی با مبانی بیوتروریسم 1400/03/01
 • 4/14
  فراموشی رمز 1400/02/29
 • 5/14
  دستورالعمل 1399/12/02
 • 6/14
  دستورالعمل نیازسنجی سال 1400
 • 7/14
  دوره تخلیه تلفنی و حفاظت گفتار
 • 8/14
  تمدید زمان آزمون الکترونیکی
 • 9/14
  تمدید زمان آزمون کووید 19
 • 10/14
  ثبت سوابق آموزشی 1399/04/15
 • 11/14
  ارزیابی دوره 1398/12/06
 • 12/14
  ارزیابی مطلوبیت دوره 1398/12/29
 • 13/14
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 14/14
  اعلام زمان شروع درخواست ادامه تحصیل از طریق سامانه فراگیر

اطلاعیه آموزشی

قابل توجه همکاران سازمان جهاد کشاورزی استان و مرکز تحقیقات آموزش کشاورز و منابع طبیعی لرستان

شایسته نسبت به ارزیابی دوره آموزش   "پرورش گاو شیری"  در سامانه فراگیر آموزش اقدام نمایند. در صورت عدم ارزیابی دوره برای فراگیران گواهی آموزشی صادر نمیگردد.

اداره آموزش کارکنان لرستان

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )