• 1/8
  اطلاعیه بازیابی رمز سامانه فراگیر آموزش 1399/10/17
 • 2/8
  وارد نمودن شماره مجوز وتاریخ کمیته سرمایه انسانی 1399/10/03
 • 3/8
  دستورالعمل نیازسنجی سال 1400
 • 4/8
  بازیابی رمز 1399/07/12
 • 5/8
  امتیاز بندی دوره های آموزشی
 • 6/8
  شیوه اجرای نیازسنجی
 • 7/8
  اطلاعیه 1399/05/01
 • 8/8
  دستورالعمل تهیه وتدوین منابع آموزشی کارکنان وزارت 1399/04/31

اطلاعیه بازیابی رمز سامانه فراگیر آموزش

برای بازیابی رمز از قسمت فراموشی رمز اقدام شود و با ورود ایمیل رمز شما به ایمیل ارسال خواهد شد.  در قسمت اطلاعات کاربر فراگیر آموزش می بایست قبلا ایمیل را وارد کند.

از این به بعد به هیچ سوال فراموشی رمز پاسخ داده نخواهد شد.

آموزش کارکنان استان همدان

 

نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )