• 1/4
  تاییدیه سازمان اداری و استخدامی برای تقویم 1399
 • 2/4
  دستورالعمل 1399/12/02
 • 3/4
  دستورالعمل نیازسنجی سال 1400
 • 4/4
  شیوه اجرای نیازسنجی

با سلام

تاییدیه تقویم 1399 توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در کتابخانه بارگذاری شد.

دفتر آموزش کارکنان

نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )