• 1/17
  انتخاب دوره های آموزشی مصوب سازمان اداری و استخدام 1400/08/29
 • 2/17
  اطلاعیه شرکت در دوره عبرتهای عاشورایی 1400/08/18
 • 3/17
  زمان نیاز سنجی تکمیلی-نوبت سوم
 • 4/17
  نامه مربوط به صدور گواهینامه آموزشی 1400/07/27
 • 5/17
  برگزاری آزمون دوره عبرتهای عاشورا
 • 6/17
  فعال کردن تیک فراگیران
 • 7/17
  کد جدید دوره "مدیریت دانش سازمانی"
 • 8/17
  بارگذاری دوره "آشنایی با مدیریت سبز در محیط کار"
 • 9/17
  برگزاری دوره های آموزشی
 • 10/17
  کنسل شدن دوره های آموزشی مورخ 1400/4/29
 • 11/17
  تمدید آزمون |فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
 • 12/17
  برگزاری دوره های آموزشی
 • 13/17
  دوره فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
 • 14/17
  برگزاری دوره انعطاف پذیری و انطباق پذیری
 • 15/17
  برگزاری مجدد آزمون دوره مدیران میانی و پایه
 • 16/17
  تاییدیه سازمان اداری و استخدامی برای تقویم 1399
 • 17/17
  شیوه اجرای نیازسنجی

با توجه به آنکه فردا دوشنبه اول آذر ماه، آخرین روزنیاز سنجی است و دوره های ذیل نیز همگی مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور را دارند می توانند برایش در سیستم کلاس ایجاد نمایند.

1- دوره آموزشی نقشه راه نظام اداري (1)  با کد دوره 14573/02/40 و کد محتوي الکترونیک 495 (بر اساس بخشنامه شماره 83078 مورخ 1394/05/14 سازمان اداري و استخدامی کشور). براي رده هاي شغلی: کارشناس و مدیران عملیاتی (پایه)

دوره آموزشی «مدیریت دانش سازمانی» با کد دوره 01/7483/02/3900 و کد محتوي الکترونیک 494 ،بر اساس بخشنامه شماره 200/91/38194 مورخ 1391/09/129 معاونت توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در راستاي اجراي بخشنامه 15474  مورخ 1400/03/26 سازمان اداري و استخدامی کشور). براي رده هاي شغلی: کارشناس و مدیران حرفهاي (پایه، میانی و ارشد)

-دوره آموزشی «شناخت نظام اداري ایران» با کد دوره 14559/02/40 و کد محتوي الکترونیک 492 ،بر اساس بخشنامه شماره 464185 مـورخ 1397/08/29 و نـامه شـماره 10924 مورخ 1400/03/04سازمـان اداري و اسـتخدامی کشور. براي کلیه اعضاي هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مراکز، پژوهشکده ها و موسسات تحقیقاتی.

نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )