• 1/7
  دوره های وبینار -سامانه شبکه اجتماعی کشاورزی - تاک 1399/08/24
 • 2/7
  دوره تخلیه تلفنی 1399/08/07
 • 3/7
  بازیابی رمز 1399/07/12
 • 4/7
  امتیاز بندی دوره های آموزشی
 • 5/7
  شیوه اجرای نیازسنجی
 • 6/7
  اطلاعیه 1399/05/01
 • 7/7
  دستورالعمل تهیه وتدوین منابع آموزشی کارکنان وزارت 1399/04/31

اطلاعیه مهم. استان همدان

به اطلاع کلیه همکاران شرکت کننده در دوره آموزشی بهره برداران و ضمن خدمت رسانده شود از این به بعد ورود به دوره های وبینار از طریق سامانه شبکه اجتماعی کشاورزی ایران (تاک) به آدرس web.agritak.ir و نصب نسخه گوشی یا نسخه کامپیوتری  و ثبت نام امکان پذیر می باشد
بعد از ثبت نام و ورود به سامانه به قسمت ویترین . وبینارهای کشاورزی . مسیر ورود -  صفحه های اصلی> وبینارهای کشاورزی->  کانال وبینار مراکز تحقیقاتی. همدان  امکان ورود وجود دارد. 

آموزش کارکنان و بهره برداران استان  همدان - رجبی

نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )