• 1/15
  آزمون کمباین 1399/04/24
 • 2/15
  تکرار آزمون دوره آموزشی کووید 19 1399/04/24
 • 3/15
  تمدید آزمون کووید 19 1399/04/24
 • 4/15
  اعلام مشکل سیستم آزمون الکترونیک
 • 5/15
  برگزاری آزمون کوید 19 1399/04/23
 • 6/15
  دوره آموزشی غیرحضوری «بیماری های نوپدید و راه های 1399/04/14
 • 7/15
  ویرایش اطلاعات پرسنلی اعضای محترم هیات علمی 1399/04/16
 • 8/15
  زمان و نحوه برگزاری دوره های الکترونیک تیرماه99 1399/04/16
 • 9/15
  پیوست کردن فایل آموزشی 1399/04/14
 • 10/15
  اعلام زمان آزمون دوره آموزشی کرونا ویروس 1399/04/10
 • 11/15
  آزمون دوره الکترونیکی
 • 12/15
  درخواست دوره های الکترونیک تیرماه 1399/04/01
 • 13/15
  ثبت نام دوره مجازی 1399/04/02
 • 14/15
  درخواست دوره الکترونیک بیماریهای نوپدید(کوید19) 1399/03/27
 • 15/15
  ثبت سوابق اموزشی در سال 99 1399/03/17

بسمه تعالی

قابل توجه کارشناسان ترویج ؛ زراعت و مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان(اصلاحیه)

با همکاری مدیریت ترویج ؛ اداره مکانیزاسیون و پیگیریهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان دوره آموزش مجازی کمباین برداشت غلات و تنظیمات آن برای کارشناسان ترویج ؛ زراعت و مکانیزاسیون فعال شده است. ثبت نام کارشناسان رشته شغلی فوق توسط این اداره آموزش کارکنان انجام می گردد.. زمان برگزاری آزمون در تاریخ99/4/29 از ساعت 9صبح لغایت16 از طریق سامانه یادگیری الکترونیک میباشد. شرکت کارشناسان محترم پهنه در این دوره الزامی است.

 

اداره آموزش کارکنان

معاونت آموزشی تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )