• 1/5
  پیش بینی دوره های آموزش شغل گزینش 1400/02/25
 • 2/5
  تاییدیه سازمان اداری و استخدامی برای تقویم 1399
 • 3/5
  دستورالعمل 1399/12/02
 • 4/5
  دستورالعمل نیازسنجی سال 1400
 • 5/5
  شیوه اجرای نیازسنجی
رابطین محترم آموزشی در خصوص دوره های آموزشی شغل گزینش به قسمت بخشنامه های کتابخانه نرم افزار فراگیر آموزش (ایده) مراجعه نمایند.