• 1/3
    دستورالعمل 1399/12/02
  • 2/3
    دستورالعمل نیازسنجی سال 1400
  • 3/3
    شیوه اجرای نیازسنجی

دستورالعمل دوره های ضمن خدمت 1399/12/2

مقتضی است به منظور استاندارد سازی برگزاری کلاس ها و آزمون ها مسئولین آموزش مطابق دستورالعمل پیوست اقدام نمایند. این دستورالعمل به شماره 19749/235 مورخ 1399/12/2 ارسال شده است. 

نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )