• 1/11
  دستورالعمل 1399/12/02
 • 2/11
  شرکت در دوره 1399/11/19
 • 3/11
  لینک دوره های ضمن خدمت استان کرمانشاه 1399/11/30
 • 4/11
  اطلاعیه بازیابی رمز سامانه فراگیر آموزش 1399/10/17
 • 5/11
  وارد نمودن شماره مجوز وتاریخ کمیته سرمایه انسانی 1399/10/03
 • 6/11
  دستورالعمل نیازسنجی سال 1400
 • 7/11
  بازیابی رمز 1399/07/12
 • 8/11
  امتیاز بندی دوره های آموزشی
 • 9/11
  شیوه اجرای نیازسنجی
 • 10/11
  اطلاعیه 1399/05/01
 • 11/11
  دستورالعمل تهیه وتدوین منابع آموزشی کارکنان وزارت 1399/04/31

دستورالعمل دوره های ضمن خدمت 1399/12/2

مقتضی است به منظور استاندارد سازی برگزاری کلاس ها و آزمون ها مسئولین آموزش مطابق دستورالعمل پیوست اقدام نمایند. این دستورالعمل به شماره 19749/235 مورخ 1399/12/2 ارسال شده است. 

نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )