• 1/3
    برگزاری آزمون الکترونیکی 1401/04/12
  • 2/3
    آشنایی با اصول و مفاهیم بیمه کشاورزی 1401/04/07
  • 3/3
    شرکت در دوره آشنایی با اصول و مفاهیم بیمه کشاورزی

پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر برگزاری آزمون یک دوره آموزشی با عنوان  " آشنایی با اصول و مفاهیم بیمه کشاورزی "بصورت الکترونیکی و همچنین اختلال در سامانه فراگیر آموزش، خواهشمند است جهت انتخاب دوره تا روز دوشنبه مورخ 1401/4/13 تمدید گرید.                                                                                        اداره آموزش کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران

نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.30 )